Оцінка роботи академії

Актуально

Про журнал

 

 

Всеукраїнський медичний журнал "Сучасні медичні технології" засновано Запорізькою медичною академією післядипломної освіти в 2008 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14053-3024Р видано Міністерством юстиції України 19.05.2008р.).

Постановою Президії ВАК України від 14.10.09 № 1-05/4 журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 

The All-Ukrainian Medical Journal "Modern Medical Technologies" was founded by Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education in 2008 (Certificate of State Registration of the Printed Media КВ №14053-3024Р issued by the Ministry of Justice of Ukraine on May 19, 2008).

By resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine dated October 14, 2009 No. 1-05/4, this journal was included to the list of scientific professional editions of Ukraine in which the results of dissertation papers may be published for obtaining the degrees of a doctor and a candidate of sciences.

 

 

 

Журнал присвячений широкому колу питань сучасної медицини. Мета видання – представити українським лікарям і науковцям можливості сучасної медицини для застосування їх в практичній діяльності. Концепцією журналу передбачається тематичне спрямування кожного номеру, який буде присвячений одній загальній медичній проблемі з широким колом різних аспектів, що будуть розглянуті. Планується публікація передових статей, результатів оригінальних досліджень, систематичних оглядів і даних метааналізів, стандартів діагностики та лікування, клінічних протоколів і керівництв, оглядів наукової літератури, оглядових лекцій.

Журнал видається змішаними мовами: українською, російською та англійською; в електронному варіанті та розповсюджується на безоплатній основі. Крім того, відбуваються розсилки електронною поштою на електронні адреси наукових та лікувальних закладів України.