Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра медицини катастроф

Біографія завідувача кафедри Кочіна Ігоря Васильовича

    

Кочін Ігор Васильович

Академік Української міжнародної академії оригінальних ідей, доктор медичних наук, доктор філософії, професор, завідувач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кожна людина щодня творить своє життя і біографію. Життя – це різноманітність біографій (curriculum vitae): духовної, фізичної, почуттєвої, родинної, професійно-суспільної, науково-педагогічної. «У всякого своя доля і свій шлях широкий…». Такі, здавалося б, прості і мудрі слова Українського пророка і генія, поета і художника Т.Г. Шевченка. Життя – це довга і широка нива, і якщо добром засієш її, добро і пожнеш.

 

Кочін Ігор Васильович народився 26 серпня 1945 року у м. Запоріжжі. У 1952-1963 роках навчався у Запорізькій середній школі № 65. В 1963 р. поступив на лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту, де закінчив два курси і був переведений на навчання до Запорізького медичного інституту на третій курс. Після закінчення навчання був обраний в 1969 р. за конкурсом асистентом кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Запорізького медичного інституту. З 1973 року працював цеховим лікарем Запорізького коксохімічного заводу спочатку у 10 міській лікарні, а з 1974 року – в медико-санітарній частині комбінату “Запоріжсталь” та заводу “Дніпроспецсталь”, і продовжував наукову роботу, надрукував 18 наукових праць. За наукового керівництва завідувача кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Дніпропетровського медичного інституту, заслуженого працівника вищої школи УРСР, доктора медичних наук, професора Г.Ф.Ємельянової виконав та успішно захистив у 1982 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою “Социально-гигиенические аспекты состояния здоровья рабочих некоторых коксохимических предприятий Украины» у Всесоюзному науково-дослідному інституті медичної та медико-технічної інформації (голова спеціалізованої вченої ради проф. Д.Д. Вєнєдіктов, м. Москва).

З 1983 року працює старшим викладачем, а з 1993 року доцентом кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Запорізького державного інституту удосконалення лікарів (ЗДІУЛ).

В 1996 р. завершив виконання за наукового консультування професора В.Ф. Посного (м. Запоріжжя) і професора М.І. Хижняка (м. Київ) та успішно захистив у Національному медичному університеті ім. акад. О.О.Богомольця (голова спеціалізованої вченої ради академік АМН України, проф. Є.Г. Гончарук) дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: “Наукове обґрунтування соціально-гігієнічних аспектів системи збереження і відтворення стану здоров’я працівників промисловості (на прикладі коксової і хімічної промисловості)”. У лютому 2006 року присвоєно вчене звання професора.

За період 1969-1998 рр. наукова діяльність І.В.Кочіна була присвячена дослідженню стану здоров’я, способу життя та їх взаємозв’язків, проблемам організації медичної допомоги працівникам промисловості. Було надруковано більше 160 наукових праць з цих проблем. Ним особисто була створена сучасна теорія соціально-гігієнічної сфери способу життя, розроблені концептуальна, логічна та операціональна моделі. На засадах теорії імовірностей розроблено методологію і метод інтегрального оцінювання способу життя особи з використанням Байєсівського підходу. І.В. Кочіним обгрунтована теоретично і практично реалізована на технічній базі персонального комп’ютера математична процедура розпізнавання образів способу життя та математичний апарат багатовимірної класифікації з отриманням системи типів образів способу життя (типології). Математично коректно доведено існування відмінних та неповторних особистих образів способу життя у кожного індивіда, які визначають стан і потенціал здоров’я, формують особисту патологію, можливість (імовірність, ризик) виникнення і фактичне виникнення окремих нозологічних форм у кожної особи.

В результаті фундаментальних досліджень на науковій ідеологічній основі використання математичної теорії систем І.В.Кочіним спростовано багатодесятирічний радянський догмат московської соціально-гігієнічної школи (академік Ю.П.Лисицин) про беспосередній вплив способу життя на формування стану здоров’я кожної особи і населення та математично коректно доведено  опосередкований вплив способу життя на формування стану здоров’я (нездоров’я), що стало значною науковою подією і призвело до перегляду багатьох фундаментальних положень у предметній області соціальної медицини.

У наукову практику соціальної медицини І.В.Кочіним запроваджено використання філософії екзистенціалізму як наукової ідеології досліджень людської життєдіяльності. Для опису і пояснення логіки соціальної взаємодії у науковий обіг соціальної медицини І.В.Кочіним введена системна тріада понять – образ, спосіб і стиль життя, що переходять одна в одну і віддзеркалюють діалектику соціальних процесів на різних рівнях узагальнення розкриваючи  формуючий їх вплив на стан здоров’я, розкривають механізм формування здорового способу життя.  

Ці наукові розробки стали фундаментальною основою розв’язання проблеми практичного оцінювання способу життя особи на шкалі “здоровий-нездоровий спосіб життя”, що сприяло вирішенню застарілої проблеми влади та суспільства з розробки, впровадження та прогнозної оцінки ефективності конкретних державних програм з суттєвого підвищення стану та потенціалу здоров’я населення України через покращення функціонування систем, які обумовлюють виховання, формування та підтримку здорового способу життя суспільства. Наукознавське цілісне сприйняття української медицини як соціального інституту та наукові напрацювання професора І.В. Кочіна щодо системного підходу до розв’язання проблематики «спосіб життя – здоров’я» виявило, що вирішальним фактором подальшого прогресивного розвитку української медичної науки і практики охорони здоров’я, є негайна переорієнтація свідомості суспільства і влади на здоровоцентристську парадигмальну детермінацію.

У контексті наукових досліджень І.В. Кочіним впроваджено ідеї і методи математичної теорії планування експерименту для моделювання впливу різноманітних комплексів чинників на формування рівнів захворювання населення. Розроблені математико-статистичні методи модельного та екстраполяційного прогнозування показників стану здоров’я суспільства, які виправдали себе у практиці використання.

Збагачення сучасної соціальної медицини працями першорядного наукового значення, створення нового наукового та практичного напрямку, подали потужний імпульс до її якісно нового етапу розвитку в Україні та періодизації наукової та навчальної дисципліни, що стало ґрунтовною основою на висунення та обрання І.В. Кочіна у жовтні 1993 р. дійсним членом (академіком) Української міжнародної академії оригінальних ідей (УМАОІ).

З березня 1998 р. очолює кафедру медицини катастроф (з жовтня 2008 р. кафедра цивільного захисту та медицини катастроф) Запорізького державного інституту удосконалення лікарів (з листопада 2002 р. Запорізька медична академія післядипломної освіти, з квітня 2011 р. Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). З цього часу основним науковим напрямком у роботі І.В. Кочіна  визначилася розробка організаційних та управлінських засад, планування, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Державної служби медицини катастроф (ДСМК), надання екстреної медичної допомоги населенню, потерпілому від надзвичайних ситуацій. У наукових роботах І.В. Кочіна міститься  велика кількість принципово нових підходів, ідей та понять, які вимагають подальшої розробки та розвитку. Розроблена ієрархічна система принціпів організації діяльності ДСМК, надання екстреної медичної допомоги та підбору медичного персоналу з використанням психофізіологічних методів.

Любить педагогічну діяльність. Розцінює свій багаторічний досвід, свій високий фаховий рівень не як особисте досягнення, а як громадський набуток, який має передати молодшим колегам. Вважає це своїм службовим обов’язком.

І.В. Кочіним створений авторський колектив з висококваліфікованих фахівців, який підготував та видав 34 підручники та навчальні посібники з медицини катастроф. Кращою книгою 2000 року видавництва “Здоров’я” визнаний перший в Україні підручник “Медицина катастроф” авторського колективу очолюваного І.В. Кочіним. Підручник перевидано у 2002 році. І.В.Кочін є автором понад 450 наукових праць. У 2008 р. видано фундаментальний навчальний і довідковий посібник “Медицина катастроф” обсягом 724 сторінки для підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів та фахівців ДСМК. За авторством та редакцією академіка І.В. Кочіна у 2010 р. вперше в Україні для фахівців ДСМК видано навчальний посібник «Діяльність Державної служби медицини катастроф України з протидії біологічному, хімічному та ядерному тероризму», присвячений актуальній  проблемі сучасності. За неодноразово публічно висловленою загальною думкою професорсько-викладацького складу профільних кафедр медицини катастроф України навчально-методичні праці авторського колективу на чолі з академіком І.В. Кочіним можуть стати основою для створення сучасного досконалого багатотомного керівництва та підручника з медицини катастроф.

Протягом дванадцяти років професор І.В. Кочін є Головою науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Запорізької області, яка успішно працює і визнана Міністерством з надзвичайних ситуацій кращою в Україні.

Велика робота проводиться І.В. Кочіним з розбудови козацтва України. Покровська Велика Козацька Рада Війська Запорозького Низового своїм рішенням за особливі заслуги у справі розвитку Запорозького Козацтва ввела його та його нащадків на вічні часи на честь і гідність козака до Війська Запорозького Низового з присвоєнням 2002 р. звання полковника. З 2007 р. І.В. Кочін генерал-хорунжий Війська Запорозького Низового, заступник отамана по роботі з особовим  складом Спілки громадських організацій «Запорозький козацький округ», нагороджений за відданість справі Запорозького козацтва медаллю «Козацька звитяга» згідно рішення обласної координаційної ради з питань козацтва від 08 грудня 2011 р.

І.В. Кочін – українець за походженням та організатор охорони здоров’я за покликанням, і ніколи не зраджував ні першому, ні другому. Є стійким і послідовним прихильником реалізації національної ідеї – розбудови самостійної, незалежної політично і економічно України, заможного життя українського народу. Його не зраджує творча наснага, працездатність і працьовитість, він не перестає сам вчитися і навчати колег, передає свій багатий досвід, зберігає свою особистість, свій духовний світ і гарт переконань громадянина нової України.