Оцінка роботи академії

Актуально

Інформація про відділ інтернатури

Інформація про роботу відділу інтернатури

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Інтернатура є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та  форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.

Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Інтернатура з 1992 року проводиться в очно-заочній формі: стажування на базових лікувально-профілактичних установах України і навчання на кафедрах вищих медичних учбових закладів III-IV рівня акредитації.

Робота відділу інтернатури ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедр і лікувальних установ, які ведуть підготовку інтернів, регламентована відповідними Постановами і наказами МОЗ України (Наказ МОЗ України від 19.09.1996 № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів», Наказ МОЗ України від 23.02.2005 № 81 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних вищих навчальних  закладів», Наказ МОЗ України від 01.03.2005 № 98 «Про поліпшення якості підготовки лікарів на етапі післядипломної підготовки» та ін.)

Навчальний процес ведеться відповідно до уніфікованих програм, що розроблені провідними установами та затверджені МОЗ України, в яких відображені теоретичні і практичні питання первинної спеціалізації лікаря – інтерна відповідної спеціальності.

Навчання здійснюється по 18 спеціальностям на 22 кафедрах академії.

За організацію навчального процесу в очній та заочній частинах інтернатури відповідає відділ інтернатури ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

В академії наявний перелік баз стажування та персональний склад керівників лікарів-інтернів, який затверджено наказом ДОЗ Запорізької обласної державної адміністрації.

Співробітники відділу інтернатури академії проводять моніторинг доїзду лікарів-інтернів на кафедри та бази стажування згідно спеціальності, року навчання в інтернатурі та графіку очно-заочної форми навчання, у разі виявлення порушень з боку лікарів-інтернів своєчасно повідомляють завідувачів профільних кафедр, керівників лікарів-інтернів на базах стажування, а також відповідальних осіб за інтернатуру ДОЗ Запорізької ОДА.

З метою координації роботи профільних кафедр академії, органів та закладів охорони здоров’я з підготовки спеціалістів в інтернатурі, вирішення питань планування, організації, методики навчання на кафедрах та на базах стажування створена та працює постійно діюча комісія з інтернатури, склад якої затверджений спільним наказом ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», ДОЗ Запорізької ОДА та ЗДМУ. Комісія розглядає питання організації навчального процесу для лікарів-інтернів на кафедрах та базах стажування, а також вирішує питання розподілу лікарів-інтернів по базах інтернатури, затвердження Паспорту базового лікувального закладу, підготовки та проведення конференцій.

Відділ інтернатури разом із профільними кафедрами надає методичну і консультативну допомогу базам стажування: тиражує та надсилає типові та робочі навчальні плани і програми; накази МОЗ України, накази ректора ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» щодо організації та проведення в академії щорічної науково-практичної конференції для лікарів-інтернів, перелік практичних навиків та вмінь, якими повинен оволодіти лікар-інтерн, а також надає матеріали для підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» за спеціальностями «Загальна лікарська підготовка», «Стоматологія» та «Клінічна лабораторна діагностика» (буклети, збірки тестових завдань, навчальні посібники, методичні розробки, видаються співробітникам кафедр).

Організація та умови проведення екзамену «Крок 3» відповідають вимогам, які визначені у листі ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» від 08.05.2013 № 161 та від 20.09.2013 № 268 про порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів та забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення іспиту.

Відповідно до діючої нормативної бази, лікарі-інтерни мають можливість складати ліцензійні інтегровані іспит «Крок 3» двічі на рік: восени та осінню.

За результатами складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3. Стоматологія» та «Крок 3. Клінічна лабораторна діагностика» академія демонструє стабільні результати та входить до «успішної» та «дуже успішної» груп. Лікарі-інтерни академії отримують одни з найвищих результатів серед усіх навчальних закладів країни.

Завдяки комплексному підходу викладачів та організації навчання вдається утримувати системний рівень знань лікарів-інтернів на високому рівні. Академії вдається регулярно отримувати високий показник за успішну здачу іспиту з мінімальною кількістю «не склавших», відсоток правильних відповідей значно перевищує національний.

Академія регулярно проводить роботу по наповненню Екзаменаційного банку Центру тестування при МОЗ України, професорсько-викладацьким складом академії щорічно підготовлюється для Екзаменаційного банку ліцензійного іспиту до 500 завдань.

Відповідно до наказів МОЗ України від 27.12,1999 № 303 «Про затвердження складу та Положення про Комісію зі змісту і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів МОЗ України» та від 26.08.2015 року № 545 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» на базі ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» викладачі академії беруть участь у проведенні фахової експертизи тестових матеріалів ліцензованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3. Стоматологія» та «Крок 3. Клінічна лабораторна діагностика».

Згідно підпункту 3.9.7 Розділу ІІІ наказу МОЗ України від 19.09.1996 № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних  закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів», навчальних програм з інтернатури та індивідуальних планів навчання лікарів-інтернів усіх спеціальностей з метою підвищення кваліфікації і наукового потенціалу лікарів-інтернів, які навчаються у ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», щорічно проводиться науково-практична конференція для лікарів-інтернів усіх спеціальностей незалежно від терміну навчання, на якій обговорюються основні питання діагностики актуальних захворювань та сучасне їх лікування. За результатами конференції публікується збірник тез.

Лікарі-інтерни згідно з графіком закінчення навчання в інтернатурі двічі на рік проходять державну Атестацію, яка проводиться відповідно до наказу ректора ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» з визначенням термінів її проведення та складу Атестаційної комісії. Атестація проводиться в три етапи, включаючи залік з практичних навиків, комп’ютерний контроль та співбесіду по білетах. Білети написані державною мовою, затверджені проректором з науково-педагогічної роботи з інтернами та лікувальної роботи, завідуючим відповідною кафедрою та завірені печаткою академії. Залік з практичних навиків включає огляд хворих з встановленням діагнозу та плану лікування, аналіз рентгенограм, УЗ-грам, томограм, ЕКГ-грам  тощо та вирішення ситуаційної задачі. Для оцінки заключного рівня знань у екзаменаційні білети введені питання з медичної допомоги в бойових умовах.

Профільні кафедри протягом 3-х днів після завершення навчання та атестації лікарів-інтернів подають до відділу інтернатури залікову відомість обліку виконання лікарями-інтернами навчальної програми та навчального плану з основної та суміжних дисциплін, відомість про облік результатів заключного контролю знань та вмінь лікарів-інтернів, протокол засідання державної Атестаційної комісії по атестації лікарів-інтернів на присвоєння звання “Лікар-спеціаліст“, звіт про результати державної Атестації лікарів-інтернів та методичну і консультативну допомогу на базах стажування, а також характеристику на лікаря-інтерна з бази стажування, яка завірена підписом головного лікаря та гербовою печаткою, індивідуальні плани та залікові книжки лікарів-інтернів, що відповідає підпункту 3.11.6 розділу ІІІ наказу МОЗ України від 19.09.1996 № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів».

В академії працюють 2 навчально-тренінгових центри та 2 тренінгових класи.

Лікарі-інтерни, що проходять навчання на кафедрі невідкладних станів, відпрацьовують практичні навички на базі навчально-тренінгового центру КУ «Обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради. Центр має манекени, достатні для відпрацювання відповідних навичок.

До розкладу занять лікарів-інтернів внесено лекції, практичні та семінарські заняття з питань надання медичної допомоги в бойових умовах за наступним розділами: організація лікувально-евакуаційного забезпечення; медична допомога при бойовій травмі; бойова терапевтична патологія; бойовий стрес.

Кафедрою медицини невідкладних станів проводиться централізована підготовка лікарів-інтернів всіх спеціальностей з питань надання медичної допомоги в бойових умовах на циклі суміжних дисциплін:

- ЗЛП;

- Стоматологія;

- КЛД.

На базі КУ «Запорізький обласний Центр з профілактики та боротьби зі СНІД» ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» сумісно з ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» організований запорізький міжрегіональний тренінговий центр з питань ВІЛ-інфекції/СНІД.

Тренінговий клас кафедри лабораторної діагностики і загальної патології для відпрацювання лікарями загальної практики-сімейної медицини практичних навичок якісного та кількісного експрес-дослідження в рамках амбулаторного прийому в клініках сімейної медицини.

На кафедрі хірургії та проктології організовано тренінговий клас для відпрацювання хірургічних та лапароскопічних втручань, накладання кишкових та судинних швів. Цей зал використовується для навчання лікарів-слухачів та лікарів-інтернів за фахом хірургія та проктологія.