Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики

Друковані роботи кафедри

Список надрукованих робіт за 2011 рік

Хірургія. Базовий підручник з хірургії (у 5 книгах)/ Я. С. Березницький, М. П. Захараш, В. Г. Мішалов, С. Д. Шаповал [и др.] // 2007-2011.

Фахові видання:

Оригинальная клиническая классификация осложненного синдрома диабетической стопы/ С.Д. Шаповал, Я.С. Березницкий, Д.Ю. Рязанов [и др.] // Клінічна хірургія. – 2011. - № 1 – С.44 - 48.

 

Состояние микроциркуляции у больных со смешанной формой осложненного синдрома диабетической стопы/ С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, Е.Л. Зинич [и др.] //Актуальні питання медичної науки та практики: зб. наук. праць,- Запоріжжя, 2011.- вип.78, т.1, кн. 2.- С.325-331.

Микроциркуляция нижних конечностей у больных с нейропатической формой осложненного синдрома диабетической стопы/ С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, Е.Л. Зінич [и др.] // Харківська хірургічна школа.- 2011.- №3.- С.151-154

Исследование микроциркуляторного кровотока у больных с ишемической формой осложненного синдрома диабетической стопы/ С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, Е.Л. Зінич [и др.] //Український Журнал Хірургії.- 2011.-№3(12).- С.134-136.

Критерії оцінки клінічного перебігу інфекційно-запальних процесів фасціально-клітковинних просторів та оптимізація тактики хірургічнпго лікування. Шаповал С. Д., Курдаченко О.Л. // Український Журнал Хірургії.- 2011. – 2011. - №4 (13). – 63 - 68

Особливості перебігу хірургічного сепсису у хворих з соматичними захворюваннями. Шаповал С. Д., Мартинюк В.Б. Ледньов Д О. // Вісник Української медичної стоматологічної академії.- 2011.- т.11, вип.1 (33).- С.314-318.

Організаційні питання викладання хірургії у післядипломній освіті. Никоненко О.С., Шаповал С. Д, Дмитрієва С.М. // Український Журнал Хірургії.- 2011. – 2011. - №4 (13). – 63 - 68

Сучасні педагогічні системи у практиці післядипломної освітиНиконенко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Сучасні педагогічні системи у після-дипломній освіті. Тез. доп. VIII навч.-метод. конф. ДЗ”ЗМАПО МОЗ України”.- Запо-ріжжя, 2011.- С.3-5.

An Attempt to Greate a Clinical Classification of Diabetic Fooot Compicated Syndrome. Ryazanov D., Savon I., Bereznitskiy J. // The Advanced Science. – 2011 Special ISSUE for UK.- P.32 – 37.

Найближчі та віддалені результати лікування кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у пацієнтів із А-класом цирозу печінки. Шаповал С. Д., Румянцев К.Є., М.Х-Б. Татаршов [та інш.] // Науковий вісник Ужгородського університету.- 2011. – вип. 2 (41).- С.204-210

Від класифікації до стандартів надання хірургічної допомоги хворим на ускладнений синдром діабетичної стопи. Шаповал С. Д., Савон І.Л., Зінич О.Л. [та інш.] // Сучасні медичні технологіїї.- 2011.- №3-4.- С.407 – 411.

Бактеріальна характеристика первинного гнійного осередку у хворих сепсисом при ускладненому синдромі діабетичної стопи. Шаповал С. Д, Савон І.Л., Зінич О.Л. [та інш.] // Актуальні питання медичної науки та практики.- 2011.- вип.78.- т. 2, книга 2.- С.392-398.

Клиническая классификация осложненного сидрома диабетической стопы. Шаповал С. Д., Рязанов Д.Ю., Савон И.Л. [та інш.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.- 2011.-№6.- С.70 – 74.

Підручники:

Хірургія. Підручник для хірургів-інтернів томIII, книга 1. Шаповал С.Д., Березницький Я.С., Мішалов В.Г., Захараш М.П. та інш. Дніпропетровськ, РВА “Дніпро-VAL“.- 2011.

Хірургія. Підручник для хірургів-інтернів том III, книга 2. Шаповал С.Д., Березницький Я.С., Мішалов В.Г., Захараш М.П. та інш. Дніпропетровськ, РВА “Дніпро-VAL“.- 2011.

Хірургія. Підручник для хірургів-інтернів том III, книга 3. Шаповал С.Д., Березницький Я.С., Мішалов В.Г., Захараш М.П. та інш. Дніпропетровськ, РВА Дніпро-VAL.- 2011.

Медицина невідкладних станів.Шаповал С. Д., Самура Б.А. та ін., всього 9 осіб.Підручник.- Запоріжжя.-ПП „Стиль – Іздат”.- 2011

Патенти України (позитивне рішення):

Патент на корисну модель 61762, Україна, МПК А 61В17/56. Спосіб оперативного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи / Савон И.Л., Зінич Е.Л., Смірнова Д.А. [та інш.]; Заявник та патентовласник ЗМАПО. –

Заявлено 24.01.2011, опубл. 25.07.2011, Бюл. №14.

Шаповал С.Д.,Класифікація ускладненого синдрому діабетичної стопи ( система CZE ) /Рязанов Д.Ю., Савон І.Л.. Березницький Я.С.// Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №34736 від 30.08.2010.

Отримано позитивне рішення на патент.

Шаповал С.Д.  Спосіб місцевого лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи / Савон И.Л., Зінич Е.Л., Смірнова Д.А.[та інш.]

Методичні рекомендації:

Принципи та особливості хірургічного лікування гнійних процесів мяких тканин голови і обличчя.Шаповал С. Д., Савон І.Л., Сазанов М.В., Ледньов Д.О. [та інш.] 

Список надрукованих робіт за 2012 рік

Савон И.Л. Эффективность терапии иммуноактивными препаратами у больных сепсисом на фоне осложненного синдрома диабетической стопы / И.Л. Савон // Український Журнал Хірургії. - 2012.-№1 (16). С. 70-75.

Шаповал С.Д. Порушення клітинного та гуморального імунітету у хворих на сепсис на тлі ускладненого синдрому діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, М.Г. Клєвцова // Шпитальна хірургія. - 2012. - № 1(57). - С. 15-18.

Савон И.Л. Применение мембраны Коллост у больных с осложненным синдромом диабетической стопы / И.Л. Савон // Харківська хірургічна школа. – 2012. - № 1(52). – С. 123-127.

Шаповал С.Д. Відмінності мікробного пейзажу первинного гнійного осередку у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при різних клінічних формах / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон // Медичні перспективи. - 2012. Том 17. - № 1ч.2. - С. 182-187.

Состояние микроциркуляции у больных со смешанной формой осложненного синдрома диабетической стопы / С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, Е.Л. Зинич [и др.] // Сучасні медичні технологіі. - 2012.-№ 3 (15). С. 41-45.

Інформаційний лист № 7-2012 Спосіб діагностики форми синдрому діабетичної стопи. Савон І.Л. Київ. Випуск 1з проблеми «Хірургія».

Інформаційний лист № 133-2012 Комплексне лікування хворих на судинні ускладнення цукрового діабету. Шаповал С.Д., Савон І.Л., Смирнова Д.О. [та ін.]. Київ. Випуск 3 з проблеми «Хірургія».

Шаповал С.Д. Класифікація ускладненого синдрому діабетичної стопи та стандарти протоколів його лікування / С.Д. Шаповал, Д.Ю. Рязанов, І.Л. Савон [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина» - 2012. № 2 (44). - С. 141-145.

Пат. 61762 Україна, МПК (2006.01), А61В 17/56. Комбінований спосіб вибору рівня ампутації при ускладненому синдромі діабетичної стопи / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Смирнова Д.О. , та ін.; заявник та патентовласник Запорізька медична академія післядипломної освіти.

Мартинюк В.Б. Местное лечение больных с осложненным синдромом диабетической стопы / В.Б.Мартинюк // Клінічна хірургія. – 2012. - № 11 – С.25.

Хірургічна класифікація ускладненого синдрому діабетичної стопи. /С.Д. Шаповал, Д.Ю. Рязанов, І.Л. Савон [та ін.] // Клінічна хірургія.- 2012.- №11.- С.38-39.

 

Хірургічна класифікація та алгоритм лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи. Методичні рекомендації МОЗ України / [С.Д. Шаповал, Я.С. Березницький, Д.Ю. Рязанов [та ін.] / Київ, 2012.- 19 с.

Сучасні навчальні технології у практиці післядипломної медичної освіти. Никоненко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Медична освіта.- 2012.- №2.- С.79-80.

Методика дистанційного викладання клінічної анатомії голови, шиї, грудної і черевної порожнини з гнійної хірургії. Шаповал С. Д. Портус Р..М., Милиця М.М. [та інш.] // Психологічнні аспек-ти якості післядип-ломної освіти.- Тез. .доп. ІХ навч.-метод. конф. ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”.- Запо-ріжжя.- 2012.- С.58-60

Методика дистанційного викладання клінічної анатомії заочеревного простору, порожнини малого таза і кінцівок лікарям з гнійної хірургії. Шаповал С. Д., Портус Р..М., Милиця М.М. [та інш.] // Психологічнні аспек-ти якості післядип-ломної освіти.- Тез. .доп. ІХ навч.-метод. конф. ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”.- Запо-ріжжя.- 2012.- С.60-62

Мотивація учасників навчального процесу як головна складова безперервного професійного розвитку лікарів. Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. Грицун Т.О. //Психологічнні аспек-ти якості післядип-ломної освіти.- Тез. .доп. ІХ навч.-метод. конф. ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”.- Запо-ріжжя.- 2012.- С.91-92

Психологічні аспекти забезпечення якості післядипломної освіти. Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. Грицун Т.О. // Психологічнні аспек-ти якості післядип-ломної освіти.- Тез. .доп. ІХ навч.-метод. конф. ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”.- Запо-ріжжя.- 2012.- С.92-95

Гнійно-запальні захворювання великих суглобів. Шаповал С. Д., Побєл А.М., Кляцький Ю.П. [а інш.] // Навчальний посібник МОН України.- Запо-ріжжя, Агенство Орбі-та Юг, 2012.- 116 с.

Список надрукованих робіт за 2013 рік

Шаповал С.Д. Стандарти протоколів лікування ускладнененого синдрому діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, Д.О. Смирнова [та ін.] // Харківська хірургічна школа. - 2013.-№3 (60). С. 119-123.

Бактеріальна характеристика первинного гнійного осередку у хворих сепсисом при ускладненому синдромі діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон // Сучасні медичні технології. – 2012. - №4 (16). С. 85-88.

Шаповал С.Д. Характеристика микроциркуляции нижних конечностей у больных с осложненным синдромом диабетической стопы в зависимости от клинической формы / С.Д. Шаповал,  И.Л. Савон,  Д.А. Смирнова [и др.] // Новости хирургии. - 2013. - Т. 21, №3. - С. 54-60.

Особенности перфузии нижних конечностей у больных с осложненным синдромом диабетической стопы. /С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, Д.А. Смирнова [та ін.] //  Клінічна хірургія.- 2013.- №5.-  С.50-54.

Основи формування лікувальної програми у хворих на сепсис / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, Б.М. Даценко //  Шпитальна хірургія.- 2013.- №2.- С.9-13.

Частота метициллинорезистентных  Staphylococcusaureus у больных с гнойно-воспалительными осложнениями синдрома диабетической стопы /С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, М.М. Софилканич [и др.] // Клиническая микробиология и антимикробная терапия – 2013.-Т.15, №2, прил.1. С 48.

Высеваемость МRSA в гнойно-септическом центре г. Запорожье. 20-летние наблюдения / С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, В.Б. Мартынюк [и др.] // Клиническая микробиология и антимикробная терапия – 2013.-Т.15, №2, прил.1. С 48.

Комбінований спосіб вибору рівня ампутації при ускладненому синдромі діабетичної стопи: Інформаційний лист №131 – 2013 / [Шаповал С.Д., Савон І.Л., Смирнова Д.О., Софілканич М.М.]. – Київ, 2013. – 4с. Реєстр. №  489/39/13

 

Шляхи реалізації концепції практично-орієнтованого навчання в сучасній післядипломній освіті лікарів. Никоненко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Медична освіта.- 2013.- № 2.- С.89-91.

 

Шляхи реалізації концепції практично-орієнтованого навчання в сучасній післядипломній освіті лікарів. Никоненко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Матер. Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю.- Тернопіль: ТДМУ, 2013.- Ч.1.- С. 86-88.

 

Спосіб місцевого лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи. Шаповал С. Д., Савон І.Л., Смирнова Д.О. [та інш.] // Інформаційний лист.- Київ, 2013.- №132.- вип. 5 з проблеми „Хі- рургія”.

 

Оптимізація проведення практичних занять з використанням сучасних мультимедійних технологій на кафедрі амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та УЗД ДЗ „ЗМАПО МОЗ України” Шаповал С. Д., Савон І.Л., Одринський В.А. [та інш.] // Запоріжжя. 2013

 

Досвід та перспективи підготовки лікарів загальної практики-сімейних лікарів у ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. Никоненко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Про підготовку ліка-рів загальної практики сімейної медицини у ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. Тез. доп. Х навч.-метод. конф.- Запоріжжя, 2013.- С.3-5.

 

Оптимізація проведення практичних занять з використанням сучасних мультимедійних технологій на кафедрі амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та УЗД ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. Шаповал С. Д., Одринський В.А., Савон І.Л. // Про підготовку ліка-рів загальної практики сімейної медицини у ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. Тез. доп. Х навч.-метод. конф.- Запоріжжя, 2013.- С. 110-112.

 

Удосконалення навчально-методичного забезпечення післядипломної підготовки сімейних лікарів на кафедрах ДЗ „ЗМАПО МОЗ України. Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. Грицун Т.О. // Про підготовку ліка-рів загальної практики сімейної медицини у ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. Тез. доп. Х навч.-метод. конф.- Запоріжжя, 2013.- С. 112-113.

 

Сучасні форми організації навчання у практиці післядипломної освіти та безперервного розвитку лікарів. Никоненко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Мат. Навч.-наук.конф. „Сучасна післядип-ломна освіта: досяг-нення, проблеми, пер-спективи”. Харків, 2013.- С.47-48.

 

Хірургія. Підручник для вищих медичних навчальних закладів. Шаповал С. Д., Березницький Я.С., Захараш М.П. ., Мішалов В.Г. та інш., всього 20 авт. // Том 3, книга 1. Дніпропетровськ, РВА „Дніпро – VAL” -2013.- 780 с.

 

Хірургія. Підручник для вищих медичних навчальних закладів. Шаповал С. Д., Березницький Я.С., Захараш М.П., Мішалов В.Г. та інш., всього 24 авт. // Том 3, книга 2. Дніпропетровськ, РВА „Дніпро – VAL” -2013.- 783 с.

 

Методичні рекомендації в хірургії. Шаповал С. Д., Рязанов Д.Ю., Савон І.Л. [та інш.] // Під редакц. акад. НАМН України Фоміна П.Д. .- К, „Бібліотека „Здоров’я України”.-2013.-204 с.

 

CZE” – Хірургічна класифікація ускладненого синдрому стопи діабетика. Шаповал С. Д., Савон І.Л. // Клінічна хірургія.- 2013.- №11.- С.45-46.

 

Коррекция иммунных нарушений у больных с синдромом диабетической стопы при гнойно- некротическом поражении. Шаповал С. Д., Софилканич М.М., Белинская В.О. // Клінічна хірургія.- 2013.- №11.- С.44-45.

 

Основы статистической обработки данных в медицинских исследованиях. Анализ количественных показателей. Шаповал С. Д., Голдовский Б.М., Сидь Е.В. [и др.] // Учебно-методические рекомендации.- Запорожье, Арт-принт.-2013.- 24 с.

 

Особенности антибактериальной терапии больных, госпитализированных с диагнозом внебольничный сепсис. Шаповал С. Д., Смирнова Д.А., Омельченко В.В. // Клиническая микро-биология и антимик-робная химиотера-пия.- 2014.- №2, т. 15.- прил. 1.- С. 48.

 

Анализ антибиотикочувствительности нозокоминальных шиаммов Stapylococcusaureusу больных с осложненным синдромом диабетической стопы. Шаповал С. Д., Савон И.Л., Максимова О.О. [и др.] // Клиническая микро-биология и антимик-робная химиотера-пия.- 2014.- №2, т. 15.- прил. 1.- С. 48.

 

Патент. Спосіб лікування ішемій нижньохї кінцівки у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи. Шаповал С. Д., Софілканич М.М., Савон І.Л., Бєлінська В.О.

Ефективність тайгецикліну у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при мультирезистентних штамах збудників інфекційних ускладнень. Шаповал С. Д., Якунич А.М., .Софілканич М.М. [та інш.] // Харківська хірургічна школа.- 2014.- №3 (66).- С 88-91.

Список надрукованих робіт за 2014 рік

1.Ефективність тайгецикліну у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при мультирезистентних штамах збудників інфекційних ускладнень / Шаповал С.Д., Якунич А.М., Савон І.Л., Софілканич М.М., Бєлінська В.О. // Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 3(66). – С. 88-91.

2. Оптимізація хірургічного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи // С. Шаповал, І. Савон, В. Мартинюк [та ін.] / Методичні рекомендації МОЗ України (23.14/48.14). Київ. 2014. 39 с.

3. Оптимізація антибактеріальної терапії у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи // С. Шаповал, І. Савон, В. Мартинюк [та ін.] / Методичні рекомендації МОЗ України (69.14/132.14). Київ. 2014. 17 с.

4. Савон І.Л. Роль семінарських та практичних занять на сучасному етапі формування педагогічних програм / І.Л. Савон // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». - Тернопіль. - 15-16 травня. 2014. - С. 545.

5. Савон И.Л. Медицинская этика и медицинская культура в системе последипломного образования / И.Л. Савон // Тези доповідей ХI навчально-методичної конференції ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», Запоріжжя, червень 2014, С. 86-87.

6. Шаповал С.Д. Сепсис із погляду етіологічного чинника / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, Д.О. Смирнова // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». - 2014. - № 2 (20) - С.142-145.

7. Анализ антибиотикочувствительности нозокоминальных штаммов Staphylococcus aureus у больных с осложненным синдромом диабетической стопы / С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, О.О. Максимова [и др.] // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. - 2014. - Т. 16, № 2 - С. 42.

8. Диагностика и коррекция депрессивных расстройств у больных с осложненным синдромом диабетической стопы / С.Д. Шаповал, И. Л. Савон, О.А. Левада, О.О. Максимова // Сучасні медичні технології. – 2014. - № 2 (22). - С. 122-127. 

9. Пат. 92110 Україна, МПК (2014.01), А61В 17/00. Спосіб лікування ішемії нижньої кінцівки у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи / Софілканич М.М., Шаповал С. Д., Савон І. Л., Бєлінська В.О. ; заявник та патентовласник Запорізька медична академія післядипломної освіти. - № u201403272 ; заявл. 31.03.14 ; опубл. 25.07.14, Бюл. № 14. - 4 с.

10. The bacterial characteristic of the purulonecrotic focus in diabetic foot syndrome depending on its clinical form / S. Shapoval, I. Savon, D. Ryazanov, M. Sofilkanych // The advanced science journal. - 2014. - № 10 (June) - p. 50-55.

11. Шаповал С.Д. Вираження діабетичної нейропатії у хворих на цукровий діабет ІІ типу при синдромі діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, О.О. Максимова // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 3, (67). - С. 16-21.

12. Антибактеріальна терапія хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, В.Б. Мартинюк [та ін.] // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2014. - № 1, Ч. 1, (Т. 18), - С. 148-152.

13. Методичні рекомендації в хірургії / Під редакц. акад. НАМН України Фоміна П.Д. - К., «Бібліотека «Здоров’я України». - 2013. - 204 с.

14. Шаповал С.Д. Основи формування лікувальної програми у хворих на сепсис / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, Б.М. Даценко // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 2. - С. 9-13.

15. Дослідження впливу медикаментозної терапії на мікроциркуляцію у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи в залежності від клінічної форми / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Мартинюк В.Б., Василевська Л.А., Якунич А.М., Максимова О.О. / Український журнал хірургії. - 2014. - № 3-4. - С. 22-27.

16. Резистентные штамы Staphylococcus aureus у больных с синдромом диабетической стопы // С.Д. Шаповал, И.Л. Савон // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.3.- С. 37-40.

 

Список надрукованих робіт за 2015 рік

1. Резистентные и полирезистентные возбудители гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы / Шаповал С. Д., Савон И. Л., Якунич А.Н., Максимова О.О. // Новости хирургии. - 2015. - Т. 23, № 1. - С. 70-76. 

2. Застосування подовженої блокади сідничного нерва у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, М.М. Софілканич, В.О. Бєлінська // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 3(72). – С. 17-21.

3. Подовжена блокада сідничного нерва в системі комплексного лікування хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, М.М. Софілканич // Клінічна хірургія. – 2015. - № 3.- С. 52-54.

4. Стан мікроциркуляторного кровотоку нижніх кінцівок в залежності від рівня оклюзії магістральних судин у хворих на цукровий діабет ІІ типу Шаповал С.Д., Савон І.Л., Максимова О.О., Бєлінська В.О. // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 4(73). – С. 89-94.

5. Пат. 98301 Україна, МПК (2014.01), А61В 17/00. Спосіб анестезії передньої черевної стінки / Шаповал С. Д., Савон І. Л., Софілканич М.М., Максимова О.О.; заявник та патентовласник Запорізька медична академія післядипломної освіти. - № u201403272 ; заявл. 31.03.14 ; опубл. 25.07.14, Бюл. № 14. - 4 с.

6. Савон І.Л. Сучасні особливості післядипломної освіти лікарів. Проблеми і перспективи / Савон І.Л. // Тези доповідей ХІІ навчально-методичної конференції ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», Запоріжжя, червнь 2015, С. 99-100.

7. Синдром діабетичної стопи:актуальність проблеми,сучасний погляд на етіологію та патогенез / Шаповал С. Д., Савон І. Л., Слободченко М.Ю. [та ін.] // Актуальні питання медичної науки та практики. - 2015. - Т. 1., - № 82. - С. 200-212.

8. Алгоритм антибактеріальної терапії у хворих на сепсис з урахуванням етіології збудників та їх резистентності до антибактеріальних препаратів / С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, В.Б. Мартинюк [та ін.] // Матеріали ХХІІІ з’їзду хірургів України. – Київ, 2015. – С.719-721.

9. Микробный пейзаж гнойного очага инфекции у больных с осложненным синдромом диабетической стопы / Шаповал С.Д., Савон И.Л., Якунич А.Н., Максимова О.О. [и др.] // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. XVI Международный конгресс по антимикробной терапии МАКМАХ/ESCMID. - 2015.- Том 17.- №2.- Приложение 1.

10. Резистентность Р. aeruginosa к карпапенемам в гнойно-септическом центре с койками диабетической стопы / Шаповал С.Д., Савон И.Л., Мартынюк В.Б., Василевская Л.А. [и др.] // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. XVI Международный конгресс по антимикробной терапии МАКМАХ/ESCMID. - 2015.- Том 17.- №2.- Приложение 1.

11. Стратегія антибактеріальної терапії у хворих на сепсис. Частина 1. / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, О.О. Максимова [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2015. - № 6.- С. 62-66.

Список надрукованих робіт за 2016 р.

 1. Хірургічні хвороби / Березницький Я.С., Вільцянюк О.А., Шаповал С.Д. та ін.; за ред.. П.Д. Фоміна. // К.: ВСВ «Медицина», 2016.- Національний підручник МОЗ та МОН України.- 408
 2. Surgery. Textbook for students of higher medical educational instutions / K.M. Amosova, Y.S. Bereznyts'kyy, A.O. Burka, S.D. Shapoval [et al.];edited by: Bereznyts’kyy Y.S., Zakharash M.P., Mishalov V.G // Vinnytsia: Nova Knyha, 2016.- Національний підручник МОН України.- 716
 3. Екстракорпоральна детоксикація у хворих на сепсис при ускладненому синдромі діабетичної стопи. / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Максимова О.О., Слободченко Л.Ю. // Шпитальна хірургія.-2016.-1 (73).- 91-94.
 4. Стратегія антибактеріальної терапії у хворих на сепсис. / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Мартинюк В.Б., Василевська Л.А. Якунич А.М., Софілканич М.М. // Клінічна хірургія..- 2016.-1 (882).- 73-76
 5. Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, що супроводжується сепсисом. / Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Савон І.Л. // Науковий вісник Ужгородського університету.- 2016.- Вип.1 (53).- 96-98
 6. Зміни цитокінового статусу у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при розвитку сепсису. / Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Савон І.Л., Воронцова Л.Л. // Науковий вісник Ужгородського університету.- 2016.- 2016.- 156-159
 7. Деякі показники імунного статусу хворих при       синдромі діабетичної стопи та сепсисі. / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Воронцова Л.Л., Слободченко Л.Ю. // Клінічна хірургія.- 2016.- №7 (888).- 30-32
 8. Особливості антибактеріальної терапії хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи та з проявами сепсису. / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Слободченко Л.Ю. // Галицький лікарський вісник.- 2016.- №3.- 94-97
 9. Оптимізація хірургічного та комплексного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Мартинюк В.Б., Василевська Л.А. Якунич А.М., Максимова О.О. // Сучасні медичні технології.- 2016.- №3(30).- 27-32
 10. Реалізація системи самонавчання викладачів у       ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України. / Шаповал С.Д.,       Дмитрієва С.М., Грицун Т.О. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 142-144
 11. Компетентністний підхід до організації самоосвіти викладачів ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,, з питань науково-методичної роботи. / Шаповал С.Д.,       Дмитрієва С.М., Грицун Т.О. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 145-146
 12. Перспективні напрямки післядипломного       навчання та безперервного професійного розвитку лікарів у ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України. / Никоненко О.С., Шаповал С.Д., Дмитрієва С.М. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 3-6
 13. Використання методик стимуляційного навчання у підвищенні професійної компетенції лікарів та парамедиків на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» / Никоненко О.C. Шаповал С.Д., Дмитрієва С.М., Грицун Т. // Актуальні питання якості медичної освіти».- Тернопіль.- 2016.- 89-91
 14. Іноваційні методи роботи викладача-куратора у вищому навчальному закладі. / Василевська Л.А. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 16-17
 15. Значення циклу тематичного удосконалення в сучасній системі післядипломної освіти / Максимова О.О. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 72-73
 16. Перспективи післядипломної освіти лікарів. / Мартинюк В.Б. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 73-74
 17. Новітні форми організації навчального процесу у ВНЗ: роль та місце лекції. / Савон І.Л.- Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 106-107
 18. Стимулювання та контроль самоподготовки лікарів-курсантів на практичних заняттях, , під час проведення передатестаційного циклу з ультразвукової діагностики. / Якунич А.М. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 146-147
 19. Спосіб визначення ступеня тяжкості мікроангіопатії нижніх кінцівок у хворих із синдромом діабетичної стопи. Шаповал С.Д., Савон І.Л., Слободченко Л.Ю., Максимова О.О., Василевська Л.А. ДЗ ″ЗМАПО МОЗ України″ 114562.Заявлено 26.09.2016, опубліковано 10.03..2017, Бюл. .№ 5, 2017 р. А61В 5/00.

Список надрукованих робіт за 2017 рік:

 1. Збірник ситуаційних задач з медицини невідкладних станів / Голдовський Б.М., Рязанов Д.Ю., Савон І.Л. // Запоріжжя, 2017.- посібник.- 360
 2. Аналіз летальності за ускладненого       синдрому діабетичної стопи та сепсису / Трибушний О.В., Шаповал С.Д., Савон І.Л., Новак В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.- №1.- 58-60
 3. Окислювальний стрес при розвитку сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи. / Трибушний О.В., Шаповал С.Д., Савон І.Л // Вісник вінницького національного медичного університету.- 2017.- № 1, ч.1, (Т21).- 121-124
 4. Артеріальний тиск на першому пальці стопи як прогностичний критерій виникнення ускладнень синдрому діабетичної стопи на тлі склерозу Менкеберга / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Белінська В.О., Максимова О.О., Якунич А.М. // Клінічна хірургія.- 2017.- №2.- 68-70
 5. Мікробний пейзаж гнійних осередків у хворих з ускладненим       синдромом діабетичної стопи та при розвитку сепсису / Трибушний О.В., Шаповал С.Д., Савон І.Л., Слободченко Л.Ю. // Український журнал хірургії.- 2017.- №1.- 35-39
 6. Вплив комплексної терапії на віддалені результати лікування хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи / Белінська В.О. // Український журнал хірургії.- 2017.- №1.- 74-79
 7. Особенности малоинвазивного лечения варикозной болезни нижних конечностей. / Рязанов Д.Ю., Мамунчак О.В., Якунич А.Н., Смирнова Д.А. // Хірургія Укра\ни.- 2017.- №2(62).- 79-83
 8. Доцільність виконання операцій, що коригують деформацію стопи у хворих на цукровий діабет / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В.,       Максимова О.О., М.М., Бєлінська В.О. // Запорожский медицинский журнал.- 2017.- № 4 (103).- 441-445
 9. Витзначення ступеня хронічної ішемії нижньої кінцівки та оцінка ризику ампутації у хворих на цукровий діабет / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Бєлінська В.О., Максимова О.О., Трибушний О.В. // Харківська хірургічна школа.- 2017.- №4 (79).- 43-47  
 10. Спосіб визначення тактики оперативного лікування при малих ампутаціях у хворих із ускладненою формою синдрому діабетичної стопи. Шаповал С.Д., Савон І.Л., Бєлінська В.О., Трибушний О.В., Максимова О.О. ДЗ ″ЗМАПО МОЗУкраїни″ №114564. Заявлено 26.09.2016, опубліковано 10.03..2017, Бюл. .№ 5, 2017 р. А61В 5/00.

 Список надрукованих робіт за 2018 рік:

Посібник:

  Голдовський Б.М., Рязанов Д.Ю., Савон І.Л.; Збірник ситуаційних задач з медицини невідкладних станів (посібник); Запоріжжя 2017р. 360с;

Статті:

 1. Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Савон І.Л.; Сепсис у хворих за ускладненого синдрому діабетичної стопи – оксидантний стрес організму; Клінічна хірургія. 2017р. №10

(906); 41-43с.;

 1. Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Савон І.Л.; Гнійно – некротичні процеси стопи діабетика ускладнені сепсисом. Резистентні та полірезистентні збудники.; Сучасні медичні технології, 2017р № 4, (35); 77-82с;
 2. Інформаційний лист. Спосіб визначення тактики оперативного лікування при малих ампутаціях у хворих з ускладненою формою синдрому діабетичної стопи / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Бєлінська В.О., Трибушний О.В., Максимова О.О., Слободченко Л.Ю.; установа – розробник Запорізька медична академія післядипломної освіти випуск 3 з проблеми «Хірургія» № 34 - 2018.
 1. Інформаційний лист. Спосіб визначення тяжкости діабетичної полінейропатії / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Бєлінська В.О., Слободченко Л.Ю., Максимова О.О., установа – розробник Запорізька медична академія післядипломної освіти випуск 4 з проблеми «Хірургія» № 35 - 2018.
 2. Інформаційний лист. Спосіб визначення ступеня тяжкости мікроангіопатії нижніх кінцівок у хворих із синдромом діабетичної стопи / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Бєлінська В.О., Слободченко Л.Ю., Максимова О.О., Василевська Л. А.; установа – розробник Запорізька медична академія післядипломної освіти випуск 5 з проблеми «Хірургія» № 36 - 2018.
 3. Всеукраїнська науково – практична конференція «Креативні напрямки в діагностиці, патогенезі та лікуванні внутрішніх і професійних хвороб»