Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики

Друковані роботи кафедри

Список надрукованих робіт за 2011 рік

Хірургія. Базовий підручник з хірургії (у 5 книгах)/ Я. С. Березницький, М. П. Захараш, В. Г. Мішалов, С. Д. Шаповал [и др.] // 2007-2011.

Фахові видання:

Оригинальная клиническая классификация осложненного синдрома диабетической стопы/ С.Д. Шаповал, Я.С. Березницкий, Д.Ю. Рязанов [и др.] // Клінічна хірургія. – 2011. - № 1 – С.44 - 48.

 

Состояние микроциркуляции у больных со смешанной формой осложненного синдрома диабетической стопы/ С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, Е.Л. Зинич [и др.] //Актуальні питання медичної науки та практики: зб. наук. праць,- Запоріжжя, 2011.- вип.78, т.1, кн. 2.- С.325-331.

Микроциркуляция нижних конечностей у больных с нейропатической формой осложненного синдрома диабетической стопы/ С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, Е.Л. Зінич [и др.] // Харківська хірургічна школа.- 2011.- №3.- С.151-154

Исследование микроциркуляторного кровотока у больных с ишемической формой осложненного синдрома диабетической стопы/ С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, Е.Л. Зінич [и др.] //Український Журнал Хірургії.- 2011.-№3(12).- С.134-136.

Критерії оцінки клінічного перебігу інфекційно-запальних процесів фасціально-клітковинних просторів та оптимізація тактики хірургічнпго лікування. Шаповал С. Д., Курдаченко О.Л. // Український Журнал Хірургії.- 2011. – 2011. - №4 (13). – 63 - 68

Особливості перебігу хірургічного сепсису у хворих з соматичними захворюваннями. Шаповал С. Д., Мартинюк В.Б. Ледньов Д О. // Вісник Української медичної стоматологічної академії.- 2011.- т.11, вип.1 (33).- С.314-318.

Організаційні питання викладання хірургії у післядипломній освіті. Никоненко О.С., Шаповал С. Д, Дмитрієва С.М. // Український Журнал Хірургії.- 2011. – 2011. - №4 (13). – 63 - 68

Сучасні педагогічні системи у практиці післядипломної освітиНиконенко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Сучасні педагогічні системи у після-дипломній освіті. Тез. доп. VIII навч.-метод. конф. ДЗ”ЗМАПО МОЗ України”.- Запо-ріжжя, 2011.- С.3-5.

An Attempt to Greate a Clinical Classification of Diabetic Fooot Compicated Syndrome. Ryazanov D., Savon I., Bereznitskiy J. // The Advanced Science. – 2011 Special ISSUE for UK.- P.32 – 37.

Найближчі та віддалені результати лікування кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у пацієнтів із А-класом цирозу печінки. Шаповал С. Д., Румянцев К.Є., М.Х-Б. Татаршов [та інш.] // Науковий вісник Ужгородського університету.- 2011. – вип. 2 (41).- С.204-210

Від класифікації до стандартів надання хірургічної допомоги хворим на ускладнений синдром діабетичної стопи. Шаповал С. Д., Савон І.Л., Зінич О.Л. [та інш.] // Сучасні медичні технологіїї.- 2011.- №3-4.- С.407 – 411.

Бактеріальна характеристика первинного гнійного осередку у хворих сепсисом при ускладненому синдромі діабетичної стопи. Шаповал С. Д, Савон І.Л., Зінич О.Л. [та інш.] // Актуальні питання медичної науки та практики.- 2011.- вип.78.- т. 2, книга 2.- С.392-398.

Клиническая классификация осложненного сидрома диабетической стопы. Шаповал С. Д., Рязанов Д.Ю., Савон И.Л. [та інш.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.- 2011.-№6.- С.70 – 74.

Підручники:

Хірургія. Підручник для хірургів-інтернів томIII, книга 1. Шаповал С.Д., Березницький Я.С., Мішалов В.Г., Захараш М.П. та інш. Дніпропетровськ, РВА “Дніпро-VAL“.- 2011.

Хірургія. Підручник для хірургів-інтернів том III, книга 2. Шаповал С.Д., Березницький Я.С., Мішалов В.Г., Захараш М.П. та інш. Дніпропетровськ, РВА “Дніпро-VAL“.- 2011.

Хірургія. Підручник для хірургів-інтернів том III, книга 3. Шаповал С.Д., Березницький Я.С., Мішалов В.Г., Захараш М.П. та інш. Дніпропетровськ, РВА Дніпро-VAL.- 2011.

Медицина невідкладних станів.Шаповал С. Д., Самура Б.А. та ін., всього 9 осіб.Підручник.- Запоріжжя.-ПП „Стиль – Іздат”.- 2011

Патенти України (позитивне рішення):

Патент на корисну модель 61762, Україна, МПК А 61В17/56. Спосіб оперативного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи / Савон И.Л., Зінич Е.Л., Смірнова Д.А. [та інш.]; Заявник та патентовласник ЗМАПО. –

Заявлено 24.01.2011, опубл. 25.07.2011, Бюл. №14.

Шаповал С.Д.,Класифікація ускладненого синдрому діабетичної стопи ( система CZE ) /Рязанов Д.Ю., Савон І.Л.. Березницький Я.С.// Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №34736 від 30.08.2010.

Отримано позитивне рішення на патент.

Шаповал С.Д.  Спосіб місцевого лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи / Савон И.Л., Зінич Е.Л., Смірнова Д.А.[та інш.]

Методичні рекомендації:

Принципи та особливості хірургічного лікування гнійних процесів мяких тканин голови і обличчя.Шаповал С. Д., Савон І.Л., Сазанов М.В., Ледньов Д.О. [та інш.] 

Список надрукованих робіт за 2012 рік

Савон И.Л. Эффективность терапии иммуноактивными препаратами у больных сепсисом на фоне осложненного синдрома диабетической стопы / И.Л. Савон // Український Журнал Хірургії. - 2012.-№1 (16). С. 70-75.

Шаповал С.Д. Порушення клітинного та гуморального імунітету у хворих на сепсис на тлі ускладненого синдрому діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, М.Г. Клєвцова // Шпитальна хірургія. - 2012. - № 1(57). - С. 15-18.

Савон И.Л. Применение мембраны Коллост у больных с осложненным синдромом диабетической стопы / И.Л. Савон // Харківська хірургічна школа. – 2012. - № 1(52). – С. 123-127.

Шаповал С.Д. Відмінності мікробного пейзажу первинного гнійного осередку у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при різних клінічних формах / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон // Медичні перспективи. - 2012. Том 17. - № 1ч.2. - С. 182-187.

Состояние микроциркуляции у больных со смешанной формой осложненного синдрома диабетической стопы / С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, Е.Л. Зинич [и др.] // Сучасні медичні технологіі. - 2012.-№ 3 (15). С. 41-45.

Інформаційний лист № 7-2012 Спосіб діагностики форми синдрому діабетичної стопи. Савон І.Л. Київ. Випуск 1з проблеми «Хірургія».

Інформаційний лист № 133-2012 Комплексне лікування хворих на судинні ускладнення цукрового діабету. Шаповал С.Д., Савон І.Л., Смирнова Д.О. [та ін.]. Київ. Випуск 3 з проблеми «Хірургія».

Шаповал С.Д. Класифікація ускладненого синдрому діабетичної стопи та стандарти протоколів його лікування / С.Д. Шаповал, Д.Ю. Рязанов, І.Л. Савон [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина» - 2012. № 2 (44). - С. 141-145.

Пат. 61762 Україна, МПК (2006.01), А61В 17/56. Комбінований спосіб вибору рівня ампутації при ускладненому синдромі діабетичної стопи / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Смирнова Д.О. , та ін.; заявник та патентовласник Запорізька медична академія післядипломної освіти.

Мартинюк В.Б. Местное лечение больных с осложненным синдромом диабетической стопы / В.Б.Мартинюк // Клінічна хірургія. – 2012. - № 11 – С.25.

Хірургічна класифікація ускладненого синдрому діабетичної стопи. /С.Д. Шаповал, Д.Ю. Рязанов, І.Л. Савон [та ін.] // Клінічна хірургія.- 2012.- №11.- С.38-39.

 

Хірургічна класифікація та алгоритм лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи. Методичні рекомендації МОЗ України / [С.Д. Шаповал, Я.С. Березницький, Д.Ю. Рязанов [та ін.] / Київ, 2012.- 19 с.

Сучасні навчальні технології у практиці післядипломної медичної освіти. Никоненко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Медична освіта.- 2012.- №2.- С.79-80.

Методика дистанційного викладання клінічної анатомії голови, шиї, грудної і черевної порожнини з гнійної хірургії. Шаповал С. Д. Портус Р..М., Милиця М.М. [та інш.] // Психологічнні аспек-ти якості післядип-ломної освіти.- Тез. .доп. ІХ навч.-метод. конф. ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”.- Запо-ріжжя.- 2012.- С.58-60

Методика дистанційного викладання клінічної анатомії заочеревного простору, порожнини малого таза і кінцівок лікарям з гнійної хірургії. Шаповал С. Д., Портус Р..М., Милиця М.М. [та інш.] // Психологічнні аспек-ти якості післядип-ломної освіти.- Тез. .доп. ІХ навч.-метод. конф. ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”.- Запо-ріжжя.- 2012.- С.60-62

Мотивація учасників навчального процесу як головна складова безперервного професійного розвитку лікарів. Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. Грицун Т.О. //Психологічнні аспек-ти якості післядип-ломної освіти.- Тез. .доп. ІХ навч.-метод. конф. ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”.- Запо-ріжжя.- 2012.- С.91-92

Психологічні аспекти забезпечення якості післядипломної освіти. Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. Грицун Т.О. // Психологічнні аспек-ти якості післядип-ломної освіти.- Тез. .доп. ІХ навч.-метод. конф. ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”.- Запо-ріжжя.- 2012.- С.92-95

Гнійно-запальні захворювання великих суглобів. Шаповал С. Д., Побєл А.М., Кляцький Ю.П. [а інш.] // Навчальний посібник МОН України.- Запо-ріжжя, Агенство Орбі-та Юг, 2012.- 116 с.

Список надрукованих робіт за 2013 рік

Шаповал С.Д. Стандарти протоколів лікування ускладнененого синдрому діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, Д.О. Смирнова [та ін.] // Харківська хірургічна школа. - 2013.-№3 (60). С. 119-123.

Бактеріальна характеристика первинного гнійного осередку у хворих сепсисом при ускладненому синдромі діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон // Сучасні медичні технології. – 2012. - №4 (16). С. 85-88.

Шаповал С.Д. Характеристика микроциркуляции нижних конечностей у больных с осложненным синдромом диабетической стопы в зависимости от клинической формы / С.Д. Шаповал,  И.Л. Савон,  Д.А. Смирнова [и др.] // Новости хирургии. - 2013. - Т. 21, №3. - С. 54-60.

Особенности перфузии нижних конечностей у больных с осложненным синдромом диабетической стопы. /С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, Д.А. Смирнова [та ін.] //  Клінічна хірургія.- 2013.- №5.-  С.50-54.

Основи формування лікувальної програми у хворих на сепсис / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, Б.М. Даценко //  Шпитальна хірургія.- 2013.- №2.- С.9-13.

Частота метициллинорезистентных  Staphylococcusaureus у больных с гнойно-воспалительными осложнениями синдрома диабетической стопы /С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, М.М. Софилканич [и др.] // Клиническая микробиология и антимикробная терапия – 2013.-Т.15, №2, прил.1. С 48.

Высеваемость МRSA в гнойно-септическом центре г. Запорожье. 20-летние наблюдения / С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, В.Б. Мартынюк [и др.] // Клиническая микробиология и антимикробная терапия – 2013.-Т.15, №2, прил.1. С 48.

Комбінований спосіб вибору рівня ампутації при ускладненому синдромі діабетичної стопи: Інформаційний лист №131 – 2013 / [Шаповал С.Д., Савон І.Л., Смирнова Д.О., Софілканич М.М.]. – Київ, 2013. – 4с. Реєстр. №  489/39/13

 

Шляхи реалізації концепції практично-орієнтованого навчання в сучасній післядипломній освіті лікарів. Никоненко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Медична освіта.- 2013.- № 2.- С.89-91.

 

Шляхи реалізації концепції практично-орієнтованого навчання в сучасній післядипломній освіті лікарів. Никоненко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Матер. Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю.- Тернопіль: ТДМУ, 2013.- Ч.1.- С. 86-88.

 

Спосіб місцевого лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи. Шаповал С. Д., Савон І.Л., Смирнова Д.О. [та інш.] // Інформаційний лист.- Київ, 2013.- №132.- вип. 5 з проблеми „Хі- рургія”.

 

Оптимізація проведення практичних занять з використанням сучасних мультимедійних технологій на кафедрі амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та УЗД ДЗ „ЗМАПО МОЗ України” Шаповал С. Д., Савон І.Л., Одринський В.А. [та інш.] // Запоріжжя. 2013

 

Досвід та перспективи підготовки лікарів загальної практики-сімейних лікарів у ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. Никоненко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Про підготовку ліка-рів загальної практики сімейної медицини у ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. Тез. доп. Х навч.-метод. конф.- Запоріжжя, 2013.- С.3-5.

 

Оптимізація проведення практичних занять з використанням сучасних мультимедійних технологій на кафедрі амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та УЗД ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. Шаповал С. Д., Одринський В.А., Савон І.Л. // Про підготовку ліка-рів загальної практики сімейної медицини у ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. Тез. доп. Х навч.-метод. конф.- Запоріжжя, 2013.- С. 110-112.

 

Удосконалення навчально-методичного забезпечення післядипломної підготовки сімейних лікарів на кафедрах ДЗ „ЗМАПО МОЗ України. Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. Грицун Т.О. // Про підготовку ліка-рів загальної практики сімейної медицини у ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. Тез. доп. Х навч.-метод. конф.- Запоріжжя, 2013.- С. 112-113.

 

Сучасні форми організації навчання у практиці післядипломної освіти та безперервного розвитку лікарів. Никоненко О.С., Шаповал С. Д., Дмитрієва С.М. // Мат. Навч.-наук.конф. „Сучасна післядип-ломна освіта: досяг-нення, проблеми, пер-спективи”. Харків, 2013.- С.47-48.

 

Хірургія. Підручник для вищих медичних навчальних закладів. Шаповал С. Д., Березницький Я.С., Захараш М.П. ., Мішалов В.Г. та інш., всього 20 авт. // Том 3, книга 1. Дніпропетровськ, РВА „Дніпро – VAL” -2013.- 780 с.

 

Хірургія. Підручник для вищих медичних навчальних закладів. Шаповал С. Д., Березницький Я.С., Захараш М.П., Мішалов В.Г. та інш., всього 24 авт. // Том 3, книга 2. Дніпропетровськ, РВА „Дніпро – VAL” -2013.- 783 с.

 

Методичні рекомендації в хірургії. Шаповал С. Д., Рязанов Д.Ю., Савон І.Л. [та інш.] // Під редакц. акад. НАМН України Фоміна П.Д. .- К, „Бібліотека „Здоров’я України”.-2013.-204 с.

 

CZE” – Хірургічна класифікація ускладненого синдрому стопи діабетика. Шаповал С. Д., Савон І.Л. // Клінічна хірургія.- 2013.- №11.- С.45-46.

 

Коррекция иммунных нарушений у больных с синдромом диабетической стопы при гнойно- некротическом поражении. Шаповал С. Д., Софилканич М.М., Белинская В.О. // Клінічна хірургія.- 2013.- №11.- С.44-45.

 

Основы статистической обработки данных в медицинских исследованиях. Анализ количественных показателей. Шаповал С. Д., Голдовский Б.М., Сидь Е.В. [и др.] // Учебно-методические рекомендации.- Запорожье, Арт-принт.-2013.- 24 с.

 

Особенности антибактериальной терапии больных, госпитализированных с диагнозом внебольничный сепсис. Шаповал С. Д., Смирнова Д.А., Омельченко В.В. // Клиническая микро-биология и антимик-робная химиотера-пия.- 2014.- №2, т. 15.- прил. 1.- С. 48.

 

Анализ антибиотикочувствительности нозокоминальных шиаммов Stapylococcusaureusу больных с осложненным синдромом диабетической стопы. Шаповал С. Д., Савон И.Л., Максимова О.О. [и др.] // Клиническая микро-биология и антимик-робная химиотера-пия.- 2014.- №2, т. 15.- прил. 1.- С. 48.

 

Патент. Спосіб лікування ішемій нижньохї кінцівки у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи. Шаповал С. Д., Софілканич М.М., Савон І.Л., Бєлінська В.О.

Ефективність тайгецикліну у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при мультирезистентних штамах збудників інфекційних ускладнень. Шаповал С. Д., Якунич А.М., .Софілканич М.М. [та інш.] // Харківська хірургічна школа.- 2014.- №3 (66).- С 88-91.

Список надрукованих робіт за 2014 рік

1.Ефективність тайгецикліну у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при мультирезистентних штамах збудників інфекційних ускладнень / Шаповал С.Д., Якунич А.М., Савон І.Л., Софілканич М.М., Бєлінська В.О. // Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 3(66). – С. 88-91.

2. Оптимізація хірургічного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи // С. Шаповал, І. Савон, В. Мартинюк [та ін.] / Методичні рекомендації МОЗ України (23.14/48.14). Київ. 2014. 39 с.

3. Оптимізація антибактеріальної терапії у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи // С. Шаповал, І. Савон, В. Мартинюк [та ін.] / Методичні рекомендації МОЗ України (69.14/132.14). Київ. 2014. 17 с.

4. Савон І.Л. Роль семінарських та практичних занять на сучасному етапі формування педагогічних програм / І.Л. Савон // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». - Тернопіль. - 15-16 травня. 2014. - С. 545.

5. Савон И.Л. Медицинская этика и медицинская культура в системе последипломного образования / И.Л. Савон // Тези доповідей ХI навчально-методичної конференції ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», Запоріжжя, червень 2014, С. 86-87.

6. Шаповал С.Д. Сепсис із погляду етіологічного чинника / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, Д.О. Смирнова // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». - 2014. - № 2 (20) - С.142-145.

7. Анализ антибиотикочувствительности нозокоминальных штаммов Staphylococcus aureus у больных с осложненным синдромом диабетической стопы / С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, О.О. Максимова [и др.] // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. - 2014. - Т. 16, № 2 - С. 42.

8. Диагностика и коррекция депрессивных расстройств у больных с осложненным синдромом диабетической стопы / С.Д. Шаповал, И. Л. Савон, О.А. Левада, О.О. Максимова // Сучасні медичні технології. – 2014. - № 2 (22). - С. 122-127. 

9. Пат. 92110 Україна, МПК (2014.01), А61В 17/00. Спосіб лікування ішемії нижньої кінцівки у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи / Софілканич М.М., Шаповал С. Д., Савон І. Л., Бєлінська В.О. ; заявник та патентовласник Запорізька медична академія післядипломної освіти. - № u201403272 ; заявл. 31.03.14 ; опубл. 25.07.14, Бюл. № 14. - 4 с.

10. The bacterial characteristic of the purulonecrotic focus in diabetic foot syndrome depending on its clinical form / S. Shapoval, I. Savon, D. Ryazanov, M. Sofilkanych // The advanced science journal. - 2014. - № 10 (June) - p. 50-55.

11. Шаповал С.Д. Вираження діабетичної нейропатії у хворих на цукровий діабет ІІ типу при синдромі діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, О.О. Максимова // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 3, (67). - С. 16-21.

12. Антибактеріальна терапія хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, В.Б. Мартинюк [та ін.] // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2014. - № 1, Ч. 1, (Т. 18), - С. 148-152.

13. Методичні рекомендації в хірургії / Під редакц. акад. НАМН України Фоміна П.Д. - К., «Бібліотека «Здоров’я України». - 2013. - 204 с.

14. Шаповал С.Д. Основи формування лікувальної програми у хворих на сепсис / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, Б.М. Даценко // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 2. - С. 9-13.

15. Дослідження впливу медикаментозної терапії на мікроциркуляцію у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи в залежності від клінічної форми / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Мартинюк В.Б., Василевська Л.А., Якунич А.М., Максимова О.О. / Український журнал хірургії. - 2014. - № 3-4. - С. 22-27.

16. Резистентные штамы Staphylococcus aureus у больных с синдромом диабетической стопы // С.Д. Шаповал, И.Л. Савон // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.3.- С. 37-40.

 

Список надрукованих робіт за 2015 рік

1. Резистентные и полирезистентные возбудители гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы / Шаповал С. Д., Савон И. Л., Якунич А.Н., Максимова О.О. // Новости хирургии. - 2015. - Т. 23, № 1. - С. 70-76. 

2. Застосування подовженої блокади сідничного нерва у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, М.М. Софілканич, В.О. Бєлінська // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 3(72). – С. 17-21.

3. Подовжена блокада сідничного нерва в системі комплексного лікування хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, М.М. Софілканич // Клінічна хірургія. – 2015. - № 3.- С. 52-54.

4. Стан мікроциркуляторного кровотоку нижніх кінцівок в залежності від рівня оклюзії магістральних судин у хворих на цукровий діабет ІІ типу Шаповал С.Д., Савон І.Л., Максимова О.О., Бєлінська В.О. // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 4(73). – С. 89-94.

5. Пат. 98301 Україна, МПК (2014.01), А61В 17/00. Спосіб анестезії передньої черевної стінки / Шаповал С. Д., Савон І. Л., Софілканич М.М., Максимова О.О.; заявник та патентовласник Запорізька медична академія післядипломної освіти. - № u201403272 ; заявл. 31.03.14 ; опубл. 25.07.14, Бюл. № 14. - 4 с.

6. Савон І.Л. Сучасні особливості післядипломної освіти лікарів. Проблеми і перспективи / Савон І.Л. // Тези доповідей ХІІ навчально-методичної конференції ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», Запоріжжя, червнь 2015, С. 99-100.

7. Синдром діабетичної стопи:актуальність проблеми,сучасний погляд на етіологію та патогенез / Шаповал С. Д., Савон І. Л., Слободченко М.Ю. [та ін.] // Актуальні питання медичної науки та практики. - 2015. - Т. 1., - № 82. - С. 200-212.

8. Алгоритм антибактеріальної терапії у хворих на сепсис з урахуванням етіології збудників та їх резистентності до антибактеріальних препаратів / С.Д. Шаповал, И.Л. Савон, В.Б. Мартинюк [та ін.] // Матеріали ХХІІІ з’їзду хірургів України. – Київ, 2015. – С.719-721.

9. Микробный пейзаж гнойного очага инфекции у больных с осложненным синдромом диабетической стопы / Шаповал С.Д., Савон И.Л., Якунич А.Н., Максимова О.О. [и др.] // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. XVI Международный конгресс по антимикробной терапии МАКМАХ/ESCMID. - 2015.- Том 17.- №2.- Приложение 1.

10. Резистентность Р. aeruginosa к карпапенемам в гнойно-септическом центре с койками диабетической стопы / Шаповал С.Д., Савон И.Л., Мартынюк В.Б., Василевская Л.А. [и др.] // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. XVI Международный конгресс по антимикробной терапии МАКМАХ/ESCMID. - 2015.- Том 17.- №2.- Приложение 1.

11. Стратегія антибактеріальної терапії у хворих на сепсис. Частина 1. / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, О.О. Максимова [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2015. - № 6.- С. 62-66.

Список надрукованих робіт за 2016 р.

 1. Хірургічні хвороби / Березницький Я.С., Вільцянюк О.А., Шаповал С.Д. та ін.; за ред.. П.Д. Фоміна. // К.: ВСВ «Медицина», 2016.- Національний підручник МОЗ та МОН України.- 408
 2. Surgery. Textbook for students of higher medical educational instutions / K.M. Amosova, Y.S. Bereznyts'kyy, A.O. Burka, S.D. Shapoval [et al.];edited by: Bereznyts’kyy Y.S., Zakharash M.P., Mishalov V.G // Vinnytsia: Nova Knyha, 2016.- Національний підручник МОН України.- 716
 3. Екстракорпоральна детоксикація у хворих на сепсис при ускладненому синдромі діабетичної стопи. / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Максимова О.О., Слободченко Л.Ю. // Шпитальна хірургія.-2016.-1 (73).- 91-94.
 4. Стратегія антибактеріальної терапії у хворих на сепсис. / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Мартинюк В.Б., Василевська Л.А. Якунич А.М., Софілканич М.М. // Клінічна хірургія..- 2016.-1 (882).- 73-76
 5. Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, що супроводжується сепсисом. / Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Савон І.Л. // Науковий вісник Ужгородського університету.- 2016.- Вип.1 (53).- 96-98
 6. Зміни цитокінового статусу у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при розвитку сепсису. / Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Савон І.Л., Воронцова Л.Л. // Науковий вісник Ужгородського університету.- 2016.- 2016.- 156-159
 7. Деякі показники імунного статусу хворих при       синдромі діабетичної стопи та сепсисі. / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Воронцова Л.Л., Слободченко Л.Ю. // Клінічна хірургія.- 2016.- №7 (888).- 30-32
 8. Особливості антибактеріальної терапії хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи та з проявами сепсису. / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Слободченко Л.Ю. // Галицький лікарський вісник.- 2016.- №3.- 94-97
 9. Оптимізація хірургічного та комплексного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Мартинюк В.Б., Василевська Л.А. Якунич А.М., Максимова О.О. // Сучасні медичні технології.- 2016.- №3(30).- 27-32
 10. Реалізація системи самонавчання викладачів у       ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України. / Шаповал С.Д.,       Дмитрієва С.М., Грицун Т.О. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 142-144
 11. Компетентністний підхід до організації самоосвіти викладачів ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,, з питань науково-методичної роботи. / Шаповал С.Д.,       Дмитрієва С.М., Грицун Т.О. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 145-146
 12. Перспективні напрямки післядипломного       навчання та безперервного професійного розвитку лікарів у ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України. / Никоненко О.С., Шаповал С.Д., Дмитрієва С.М. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 3-6
 13. Використання методик стимуляційного навчання у підвищенні професійної компетенції лікарів та парамедиків на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» / Никоненко О.C. Шаповал С.Д., Дмитрієва С.М., Грицун Т. // Актуальні питання якості медичної освіти».- Тернопіль.- 2016.- 89-91
 14. Іноваційні методи роботи викладача-куратора у вищому навчальному закладі. / Василевська Л.А. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 16-17
 15. Значення циклу тематичного удосконалення в сучасній системі післядипломної освіти / Максимова О.О. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 72-73
 16. Перспективи післядипломної освіти лікарів. / Мартинюк В.Б. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 73-74
 17. Новітні форми організації навчального процесу у ВНЗ: роль та місце лекції. / Савон І.Л.- Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 106-107
 18. Стимулювання та контроль самоподготовки лікарів-курсантів на практичних заняттях, , під час проведення передатестаційного циклу з ультразвукової діагностики. / Якунич А.М. // Матер. XIII наук.-метод. Конференції присвяченої 90 річниці ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України,,. Запоріжжя.- 2016.- 146-147
 19. Спосіб визначення ступеня тяжкості мікроангіопатії нижніх кінцівок у хворих із синдромом діабетичної стопи. Шаповал С.Д., Савон І.Л., Слободченко Л.Ю., Максимова О.О., Василевська Л.А. ДЗ ″ЗМАПО МОЗ України″ 114562.Заявлено 26.09.2016, опубліковано 10.03..2017, Бюл. .№ 5, 2017 р. А61В 5/00.

Список надрукованих робіт за 2017 рік:

 1. Збірник ситуаційних задач з медицини невідкладних станів / Голдовський Б.М., Рязанов Д.Ю., Савон І.Л. // Запоріжжя, 2017.- посібник.- 360
 2. Аналіз летальності за ускладненого       синдрому діабетичної стопи та сепсису / Трибушний О.В., Шаповал С.Д., Савон І.Л., Новак В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.- №1.- 58-60
 3. Окислювальний стрес при розвитку сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи. / Трибушний О.В., Шаповал С.Д., Савон І.Л // Вісник вінницького національного медичного університету.- 2017.- № 1, ч.1, (Т21).- 121-124
 4. Артеріальний тиск на першому пальці стопи як прогностичний критерій виникнення ускладнень синдрому діабетичної стопи на тлі склерозу Менкеберга / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Белінська В.О., Максимова О.О., Якунич А.М. // Клінічна хірургія.- 2017.- №2.- 68-70
 5. Мікробний пейзаж гнійних осередків у хворих з ускладненим       синдромом діабетичної стопи та при розвитку сепсису / Трибушний О.В., Шаповал С.Д., Савон І.Л., Слободченко Л.Ю. // Український журнал хірургії.- 2017.- №1.- 35-39
 6. Вплив комплексної терапії на віддалені результати лікування хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи / Белінська В.О. // Український журнал хірургії.- 2017.- №1.- 74-79
 7. Особенности малоинвазивного лечения варикозной болезни нижних конечностей. / Рязанов Д.Ю., Мамунчак О.В., Якунич А.Н., Смирнова Д.А. // Хірургія Укра\ни.- 2017.- №2(62).- 79-83
 8. Доцільність виконання операцій, що коригують деформацію стопи у хворих на цукровий діабет / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В.,       Максимова О.О., М.М., Бєлінська В.О. // Запорожский медицинский журнал.- 2017.- № 4 (103).- 441-445
 9. Витзначення ступеня хронічної ішемії нижньої кінцівки та оцінка ризику ампутації у хворих на цукровий діабет / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Бєлінська В.О., Максимова О.О., Трибушний О.В. // Харківська хірургічна школа.- 2017.- №4 (79).- 43-47  
 10. Спосіб визначення тактики оперативного лікування при малих ампутаціях у хворих із ускладненою формою синдрому діабетичної стопи. Шаповал С.Д., Савон І.Л., Бєлінська В.О., Трибушний О.В., Максимова О.О. ДЗ ″ЗМАПО МОЗУкраїни″ №114564. Заявлено 26.09.2016, опубліковано 10.03..2017, Бюл. .№ 5, 2017 р. А61В 5/00.

 Список надрукованих робіт за 2018 рік:

Посібник:

  Голдовський Б.М., Рязанов Д.Ю., Савон І.Л.; Збірник ситуаційних задач з медицини невідкладних станів (посібник); Запоріжжя 2017р. 360с;

Статті:

 1. Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Савон І.Л.; Сепсис у хворих за ускладненого синдрому діабетичної стопи – оксидантний стрес організму; Клінічна хірургія. 2017р. №10

(906); 41-43с.;

 1. Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Савон І.Л.; Гнійно – некротичні процеси стопи діабетика ускладнені сепсисом. Резистентні та полірезистентні збудники.; Сучасні медичні технології, 2017р № 4, (35); 77-82с;
 2. Інформаційний лист. Спосіб визначення тактики оперативного лікування при малих ампутаціях у хворих з ускладненою формою синдрому діабетичної стопи / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Бєлінська В.О., Трибушний О.В., Максимова О.О., Слободченко Л.Ю.; установа – розробник Запорізька медична академія післядипломної освіти випуск 3 з проблеми «Хірургія» № 34 - 2018.
 1. Інформаційний лист. Спосіб визначення тяжкости діабетичної полінейропатії / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Бєлінська В.О., Слободченко Л.Ю., Максимова О.О., установа – розробник Запорізька медична академія післядипломної освіти випуск 4 з проблеми «Хірургія» № 35 - 2018.
 2. Інформаційний лист. Спосіб визначення ступеня тяжкости мікроангіопатії нижніх кінцівок у хворих із синдромом діабетичної стопи / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Бєлінська В.О., Слободченко Л.Ю., Максимова О.О., Василевська Л. А.; установа – розробник Запорізька медична академія післядипломної освіти випуск 5 з проблеми «Хірургія» № 36 - 2018.
 3. Всеукраїнська науково – практична конференція «Креативні напрямки в діагностиці, патогенезі та лікуванні внутрішніх і професійних хвороб»

Видання кафедри за 2018 рік:

1. Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Савон І.Л.; Сепсис у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи – оксидантний стрес організму; Клінічна хірургія. 2017р. №10 (906); 41-43с.
2. Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Савон І.Л.; Летальність у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи з проявами сепсису згідно з рекомендаціями «Sepsis-3».; Клінічна хірургія.; 2018р. №3, том 85; 33-34с.
3. Shapoval S. D., Savon I. L., Tribushnoy O. V., Maksimova O. O., Belinskaya V. O., Slobodchenko L. Yu. Peculiarities of microcirculatory disturbances in patients with foot sore complications caused by diabetes depending on clinical form. The New Armenian Medical Journal. Vol. 12 (2018), No 2, p. 19-24
4. Шаповал С.Д., Гриценко С. М., Трибушний О.В., Савон І.Л.; Інфузійно-трансфузійна терапія та інотропна підтримка у хворих із сепсисом; Клінічна хірургія. 2018р. № 6(85); 44-46с.
5. Шаповал С. Березницький Я. Захараш М.та інш.; Загальна хірургія; Національний підручник для студ. вищих навч. Закладів. Вінниця: Нова Книга, 2018. 344с.
6. Шаповал С.Д., Савон І.Л., Белінська В.О., Трибушний О.В., Максимова О.О., Слободченко Л.Ю; Спосіб визначення тактики оперативного лікування при малих ампутаціях у хворих з ускладненою формою синдрому діабетичної стопи. №34 – 2018.
7. Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Белінська В.О., Максимова О.О., Слободченко Л.Ю; Спосіб визначення тяжкості діабетичної полінейропатії. №35 – 2018.
8. Шаповал С.Д., Савон І.Л., Трибушний О.В., Белінська В.О.,Максимова О.О., Слободченко Л.Ю., Василевська Л.А.; Спосіб визначення ступеня тяжкості мікроангіопатії нижніх кінцівок у хворих з синдромом діабетичної стопи. №36 – 2018
9. Шаповал С.Д., Савон І.Л., Гриценко С.М., Воронцова Л.О., Трибушний О.В., Максимова О.О, Інфузійно – трансфузійна терапія та інотропна підтримка у хворих на сепсис. Методичні рекомендації.
10. Шаповал С.Д., Никоненко О.С., Дмитрієва С.М. Сучасні форми організації післядипломного навчання та безперервного професійного розвитку медичних працівників. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Актуальні питання вищої медичної освіти. 2018. с 67-69.
11. Шаповал С.Д., Алипова О.Є., Трибушний О.В., Василевська Л.А. Комплексне лікування синдрому діабетичної стопи з позиції фізичної та реабілітаційної медицини. Клінічна хірургія; - 2018; №5. с 70-74.
12. Шаповал С.Д., Гриценко С.М., Трибушний О.В., Савон І.Л. Інфузійно-трансфузійна терапія та інотропна підтримка у хворих з сепсисом. Клінічна хірургія; - 2018; №6. с 44-46.
13. Никоненко О.С., Шаповал С.Д., Дмитрієва С.М., Грицун Т.О. Основні напрямки удосконалення науково-методичної діяльності у ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України” XV науково-методична конференція ,,Науково-методичні засади підвищення ефективності навчання у післядипломній освіті лікарів”. 2018. с 3-5.
14. Рязанов Д.Ю., Савон І.Л. Підсумки вступної кампанії до інтернатури у ДЗ ,,ЗМАПО МОЗ України” в умовах проведення реформи МОЗ України. XV науково-методична конференція ,,Науково-методичні засади підвищення ефективності навчання у післядипломній освіті лікарів”. 2018 с 78-79.